Loading

O nás

Vedoucí a personál

Vč. jejich civilních povolání

Ing.Pavel Lelek, Csc. – hlavní vedoucí  předseda spolku. Auditor, daňový poradce, soudní znalec (vedoucí tábora od roku 1985).

Martin Lelek – zástupce hlavního vedoucího – člen spolku, technik – výpočetní technika

Mgr.Ivana Bečvárová – zástupce (mladší děti) – pedagogická pracovnice

Mgr.Helena Lelková – hospodářka – členka spolku – daňová poradkyně

Ing.Eva Petrásková – zástupce hl. vedoucího – tajemnice – městský úřad

Mgr.Barbora Nová – 774 203 812

MUDr. Zdeněk Sedlák – zdravotník, lékař

Kateřina Nýdrlová-zdravotnice – Zdravotní sestra

Tomáš Kubíče – vedoucí nejstarších dětí – Voják z povolání.

Tereza Lelková – oddílová vedoucí – Studentka VŠ

A mnoho dalších…..

Hlavní zásady tábora

* dítě musí být vyspalé, najedené, nesmí mu být zima či nadměrné horko, musí být zdravé

* dítě se nesmí cítit osamělé, odstrkované, stranou kolektivu, ponižované

* dítěti se nesmí nadměrně stýskat

* dítě musí vědět, že je součástí kolektivu a může se v případě potřeby obrátit na vedoucího či praktikanta

Pak si teprve může dítě hrát. Proto dodržení výše uvedeného je důležitější než hra sama.

Místo tábora

Studená Voda je osada obce Božanov u Broumova. Samotný tábor je na místě bývalého německého statku z konce 19. století(lesní školky) a vinárny s tančírnou. Z původní zástavby zde zůstala hlavní dvoupatrová budova a související hospodářské budovy. Dále je zde další budova, postavená již při provozu tábora a dřevěné chatky. V létě jsou přistaveny i stany. Součástí tábora je i bazén ke koupání. Okolo budov je veliká louka, na kterou navazuje les. Tábor leží na úpatí Broumovských stěn a to na samém jejich konci , zhruba 300-500m od státní hranice s Polskem. Tábor takto existuje již zhruba od 50. Let 20.století. V současné době patří soukromým vlastníkům a my jsme zde na základě uzavřené smlouvy.

Hospodaření tábora

Spolek hospodaří podle rozpočtu , který je každoročně připraven jako vyrovnaný. Příjmy spolku jsou uhrazené poukazy za pobyt dětí na táboře či na akcích během roku. V případě ztráty, je tato ztráta hrazena z vlastních zdrojů členů spolku. V případě zisku, je tento(po uhrazení případných minulých ztrát) ponechán jako rezerva či užit na nákup vybavení tábora.

Jak přihlásit dítě na tábor

1.registrace

-dítě by měl zaregistrovat jeho zákonný zástupce či přihlášení od jiné osoby později písemně potvrdit

-telefonem na číslo 327 51 50 50 či 327 51 52 56 -mailem: pavel@pavellelek.cz či lelek@pavellelek.cz

-pokud výše uvedené by selhalo či v případě dalších dotazů: tel.Pavel Lelek 602 126 019

Zde uvést:jména dětí, data narození, bydliště , mail, telefon na zákonného zástupce a běh a termín

Na základě výše uvedeného je dítě zaregistrováno a tedy vzniká náš příslib jej určitě na tábor vzít.

2.přihláška

-zhruba v březnu zasíláme přihlášky, kde žádáme jejich vyplnění a vrácení v originále s podpisy zákonných zástupců zpět(vzhledem k tomu, že tábor má omezenou kapacitu, nemáme přihlášky přímo na webu)

-zde též uvádíme splatnost úhrady za pobyt dítěte na táboře

-součástí přihlášky je i potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte

3.odjezd

-v případě splnění výše uvedeného vč. úhrady zasíláme počátkem července Pokyny pro dítě na tábor- zde je uveden přesný čas a místo odjezdu a též soupis doporučených věcí pro dítě na tábor

-odjezd je pak proveden autobusy

4.návrat

-proveden též autobusy s tím, že je možné volat(na mobil) pro upřesnění doby návratu

Bezpečnost Vašich dětí

1) Riziko úrazu I když úrazy na táboře bohužel nelze zcela vyloučit, snažíme se kontrolou herních míst a důslednou kontrolou dětí při hrách i v ostatní době úrazům zabránit. Herní území vždy před hrou prohlédneme, označíme a děti poučíme, kam mohou a nemohou vstupovat. Pravidla her či jiných táborových činností jim před zahájením každé hry či činnosti vysvětlíme a poučíme je o činnostech, které jsou zakázané (např. fyzický kontakt, házení předmětů, atd.). U oddílu je neustále přítomen oddílový vedoucí, který provádí i kontroly dětí v době osobního volna dětí či spánku. Při hrách, které hraje více oddílů je přítomen i člen či členové vedení tábora a zdravotník.

2) Zdravotní rizika Každý vedoucí obdrží od táborového lékaře informace o zdravotním stavu dětí a jejich případných zdravotních omezeních, včetně informace o lécích, které dítě užívá. Oddílový vedoucí dle pokynů lékaře pak zajišťuje pro dítě případné změny v programu a též případné užívání

léků. Oddíloví vedoucí jsou poučeni o rizicích vyplývajících ze zdravotních omezení dětí. Lékaři dále např. sledují výskyt klíšťat a zajišťují evidenci s časem vytažení klíštěte. Tuto informaci předá vedoucí rodičům dítěte při ukončení tábora. O případných nemocech a úrazech je vedena předepsaná zdravotní dokumentace.

3) Riziko spojené s koupáním Na táboře Studená voda je plavecký bazén, který má oddělenou část pro plavce a neplavce. Z tohoto důvodu, lze snadno na počátku tábora ověřit, které dítě je plavec a které nikoli. Současně lze plochu bazénu s čistou vodou snadno kontrolovat, což je povinnost každého vedoucího, jehož děti se právě koupají. Při koupání je vždy přítomen minimálně jeden člen vedení a lékař.

4) Riziko dětského kolektivu Rizika zvaná šikana, alkohol, drogy a sex jsou řešena dvojím způsobem. Tím prvním je neustálé zabavení dětí táborovým programem. Program začíná budíčkem v půl osmé a končí večerkou v půl desáté večer. Zde jsou neustále hrány různé hry či jiné činnosti, kdy jsou děti opravdu velmi zabaveny. Tímto i odpadají či jsou velmi omezeny jakékoli jejich jiné aktivity v čase např. po večerce. Tím druhým způsobem je kontrola ze strany vedoucích a komunikace s dětmi. Současně jsou děti informovány o činnostech, které jsou a nejsou na táboře povoleny a v případě zjištění porušení je toto řešeno vedoucím tábora a může vyústit i v okamžitý odjezd z tábora. Pravidlo, že dítě nemůže ohrožovat druhé ani sebe je dodržováno.

5) Riziko ze strany výchovných pracovníků Výchovní pracovníci jsou vybráni pečlivě, i na základě referencí, před konáním tábora jsou proškoleni a upozorněni na rizika, která plynou z výchovné práce s dětmi. Též v rámci uzavřené smlouvy s provozovatelem tábora si jsou vědomi, že na táboře je zákaz kouření a pití alkoholu. Současně jsou výchovní pracovníci upozorněni na zákaz ukládání jakýchkoli fyzických trestů. V případě porušení daných pravidel může být s výchovným pracovníkem v krajním případě okamžitě ukončen smluvní vztah.

Snažil jsem se Vám tímto pouze stručně popsat některé naše pravidla a zvyklosti vzhledem k tomu, aby Vám čtení tohoto textu nepřipadala příliš zdlouhavé, volil jsem stručnější formu. Ve skutečnosti je naše činnost rozsáhlejší a složitější, neboť jsme si vědomi jakou obrovskou odpovědnost převzetím Vašich dětí na tábor přebíráme a velice si vážíme Vaší důvěry, že nám své děti svěříte. I my máme děti a víme jaký strach o ně máme a jak si přejeme, aby se měly dobře. Proto se snažíme, aby i Vaše děti se na našem táboře cítily hezky a vrátily se k Vám po táboře spokojené a šťastné.