Loading

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a GDPR

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Provozovatel tábora (Tábory s Pavlem Lelkem z.s., IČ: 26573695, se sídlem Ortenova 63, Šipší, 284 01 Kutná Hora) jako realizátor letních táborů a dalších volnočasových aktivit pro děti a mládež pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.

Přihlášením dítěte na letní tábor prostřednictvím telefonu či e-mailového kontaktu zveřejněného na webu http://taboryspavlemlelkem.cz, jakož i odesláním přihlášky na letní tábor, tímto zákonný zástupce dítěte uděluje provozovateli tábora souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených při registraci dítěte na tábor, dále osobní údaje uvedené v písemné přihlášce na tábor a osobní údaje uvedené na povinných dokumentech (tj. jméno a příjmení, datum narození dítěte, pohlaví dítěte, bydliště, emailová adresa rodičů, telefonický kontakt rodičů, osobní údaje uvedené v posudku o zdravotní způsobilosti dítěte).

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání informací o letních táborech, nezbytná administrativní příprava a organizační zajištění táborového pobytu dítěte, zajištění nezbytných služeb poskytovaných provozovatelem tábora. V případě nutnosti mohou osobní údaje po provozovateli tábora dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým je povinen je poskytnout.

Pokud jste naším zákazníkem (dále též subjekt údajů), svěřujete nám své osobní údaje. My, jako poskytovatel služeb (dále též správce údajů) zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v této souvislosti.

Správce údajů
Ing. Pavel Lelek, CSc. je pro účely zpracování osobních údajů správcem údajů, který stanovil účel a prostředky zpracování. V roli správce údajů zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rámci všech svých hlavních činností při poskytování  při poskytování služeb vedení účetnictví, mezd, daňověho poradenství. Pro zajištění provozu  zpracovává osobní údaje dodavatelů v rámci smluvních vztahů a vedení účetnictví, a dále osobní údaje zaměstnanců související s jejich pracovním poměrem.
Kontaktní údaje
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování údajů obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 327 51 50 50 nebo na e-mail: lelek@pavellelek.cz.

 

Prohlašujeme

 

 • Prohlašujeme, že jako správce údajů Vašich osobních údajů splňujeme zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především zákonné povinnosti, oprávněného zájmu, plnění smlouvy či uděleného souhlasu,
 • plníme podle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

 • Proč údaje potřebujeme
 • Vaše osobní údaje zpracováváme: za účelem splnění právní povinnosti,
 • pro splnění smlouvy mezi subjektem a Ing. Pavlem Lelkem, CSc.,
 • se souhlasem subjektu ke zpracování osobních údajů.

Jaké údaje zpracováváme

 • v souvislosti s dodávkou našich služeb:

adresní a identifikační osobní údaje – jméno, příjmení, titul, kontaktní

adresa,kontaktní telefon, e-mailová adresa, číslo účtu.

 

 

Jak s údaji pracujeme
Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanizmy zahrnující technická, organizační a personální opatření. V návaznosti na účel zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů vedeny v informačním systému resp. v evidencích dodavatelů a odběratelů, v účetních a osobních spisech.

Vaše osobní údaje poskytnuté k účelu vedení agendy mezd, účetnictví či daňovém poradenství jsou zpracovány v kanceláři Ortenova 63, 284 01 Kutná Hora..

 

Ing. Pavel Lelek,CSc. může zpracovávané osobní údaje subjektu údajů předat třetí osobě na základě zákonného titulu (zejména pro splnění úkolu vyplývajícího z právního předpisu).

 

Jak dlouho údaje uchováváme
Ing. Pavel Lelek, CSc. uchovává dokumenty obsahující osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, z pracovního poměru a dále po dobu, po kterou je povinen údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Tyto doby jsou upřesněny interní normou. Po uplynutí stanovené doby budou dokumenty obsahující Vaše osobní údaje na všech nosičích nevratně zničeny. Jakékoli osobní údaje, které máme k dispozici pouze na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, budou uchovávány až do okamžiku, kdy nám oznámíte, že Vámi poskytnutý souhlas odvoláváte.

 

Vaše práva
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv:

 

 • právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů,
 • právu na přístup – kdykoli nás můžete vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč,
 • právo na změnu a doplnění údajů v případě, že se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje či se domníváte, že provádíme, zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování,
 • právo na výmaz (být zapomenut) – v případě takového požadavku vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému (nejpozději do deseti dnů),
 • právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem. Uvítáme však, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom případné pochybení napravili.

 

Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu:

 

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jeho je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese intescaslav@seznam.cz, případně telefonicky na čísle 723900997
Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že zaměstnanci Ing. Pavla Lelka či spolupracovníci (např. dodavatel IT zázemí), kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018.